Verejný internet

 

Na základe Národného projektu MK SR vedeného pod názvom Informatizácia knižníc a v zmysle Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku štátu z 2.10.2007 poskytujeme služby bezplatného verejného internetu prostredníctvom 8 ks terminálov vrátane tlačiarne, čím v podstatnej miere rozširujeme možnosti získavania informácií pre našich používateľov.

Pravidlá využívania verejného internetu

 • Verejný internet v Mestskej knižnici v Kežmarku slúži na zabezpečenie prístupu k občianskym informáciám pre deti i dospelých.
 • Verejný internet je prístupný len pre registrovaných používateľov.
 • Predpokladom využívania internetu sú základné znalosti práce s počítačom.
 • Používatelia si môžu vyhľadané informácie vytlačiť, uložiť na svoj USB kľúč alebo odoslať e-mailom.
 • Elektronické služby sú určené predovšetkým na odborné a študijné účely.

Poplatok za tlačené výstupy je súčasťou cenníka Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice v Kežmarku (tlač 1x A4 = 0,10 €).

 • Nie je povolené:
  • prezeranie webových stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť, sex, pornografiu, pedofíliu, fašizmus,
  • sťahovanie filmov, hudby alebo iného obsahu, ktorým by došlo k porušeniu autorských práv,
  • zasahovanie do konfigurácie (premiestňovanie, preinštalovávanie) vybavenia a      príslušenstva počítačov knižnice,
  • mazanie akýchkoľvek súborov z počítača,
  • inštalácie akýchkoľvek programov,
  • využívať internet na hry,
  • vstup osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok,
  • hlučné správanie sa a vyrušovanie ostatných návštevníkov,
  • používať mobilný telefón,
  • konzumovať potraviny.
 • Používatelia sú povinní dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice v Kežmarku, pokyny pracovníkov knižnice a podriadiť sa kontrolným opatreniam potrebným na udržanie poriadku a ochranu majetku knižnice. Akékoľvek porušenie vyššie uvedených bodov sa považuje za porušenie Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice v Kežmarku.
 • Používateľ je plne zodpovedný za škody spôsobené neodbornou manipuláciou s počítačom a je povinný vzniknutú škodu na technickom zariadení uhradiť.
 • V prípade nedodržania zásad bude používateľ vykázaný z priestorov knižnice bez možnosti ďalšieho využívania elektronických služieb.
 • Knižnica si vymedzuje právo časového obmedzenia prístupu používateľov na internet. Časový prístup pre používateľa je maximálne 60 min. Ak nečakajú ďalší záujemcovia, pracovník knižnice môže na požiadanie dobu predĺžiť.

 

Čas poskytovania služieb v Internetovej študovni
Pondelok 9.00 do 12.00 - 12:30 do 17:30
Utorok 9.00 do 12.00 - 12:30 do 17:30
Streda  -
Štvrtok 9.00 do 12.00 - 12:30 do 17:30
Piatok 9.00 do 12.00- 12:30 do 17:30

Viac...