História

História Mestskej knižnice v Kežmarku

1945 zriadenie knižnice v bývalom katolíckom kruhu
1947 po 2 rokoch činnosti má knižnica 1015 zväzkov, 137 čitateľov a 600 výpožičiek
1952 stala sa Okresnou ľudovou knižnicou s 1 profesionálnou pracovníčkou
1953 získala titul BVĽK (budujeme vzornú ľudovú knižnicu)
1960 zmena štatútu na Mestskú ľudovú knižnicu
1960-70 stav pracovníkov sa postupne zvyšoval až na 4
1970-72 prepracoval sa fond podľa knižničných noriem, vybudovali sa lístkové katalógy - menný, názvový, systematický, revízny a pre deti obrázkový katalóg, knihy sa obalili do ochrannej fólie
1972 18 697 zväzkov spracovaných kníh, 1 707 čitateľov, a 39 611 výpožičiek
1973 stáva sa strediskovou knižnicou so 4 pobočkami, pribudol 1 pracovník
1975 pribudlo ďalších 10 pobočiek, z toho 4 školské v ZŠ, spolu 14 pobočiek, kde sa spracoval pôvodný fond a nové prírastky sa dodávali už aj s katalógmi, pracovalo 5 odborných pracovníkov, 1 v pobočke v Ľubici na plný úväzok a v ostatných pobočkách dobrovoľní knihovníci
1978 strata právnej subjektivity, knižnica bola začlenená do Okresnej knižnice v Poprade, ktorá bola metodickým centrom pre okres Poprad. Ročne sa nakupovalo priemerne 4000 kníh za 100 000 korún
1987 reorganizácia a prechod pod MsKS v Kežmarku
1989 zrušenie strediskového systému, 1 pracovník zostal v pobočke v Ľubici, knižnica dosahovala ročne 5000 čitateľov, 100 000 výpožičiek a mala 80 000 zväzkov
1994 zakúpenie počítača a programu Libris, začalo sa retro spracovanie fondu
1997 získanie počítačov so serverom a 4 stanicami, spustenie subsystému Služby
1999 nové počítače získané grantom z MK, pripojenie k internetu
2000 elektronické katalógy pre čitateľov - 2 počítačové miesta
2004 sprístupnenie internetu čitateľom - 1 miesto
2007 v rámci projektu "Internetizácia knižníc" bola zriadená bezplatná internetová študovňa s 8 počítačmi

Viac...