Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Kežmarku

                                              KNIŽNIČNÝ PORIADOK

 

                                                     Všeobecné ustanovenia

                                                                 Článok 1
                                            Pôsobnosť Knižničného poriadku

 1. Knižničný poriadok Mestskej knižnice v Kežmarku (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.
 2. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch vydaním tlačou.
 3. Mestská knižnica v Kežmarku je univerzálnou verejnou knižnicou mesta. Knižnica je organizačnou zložkou Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku.
 4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej služieb) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov. Knižnica buduje, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, poskytuje základné i špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia. Zabezpečuje prístup k dokumentom a informáciám z vlastných i externých zdrojov.

                                                                 Článok 2
                                          Záväznosť Knižničného poriadku

 1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby na adresách: Hlavné nám. 3, 060 01 Kežmarok,
                    ZŠ Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok.

                                                                 Článok 3
                                                           Knižničný fond

 1. Knižničný fond knižnice tvoria:
  a) primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty,
  b) sekundárny fond: katalógy (klasické, elektronické), bibliografie.
 2. Knižničné fondy a zariadenie knižnice sú majetkom mesta. Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

                                                                 Článok 4
                                                          Služby knižnice

 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sa poskytujú za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.
 2. Medzi základné služby knižnice patria:
  - výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky),
  - výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky),
  - prolongovanie výpožičnej lehoty požičaných dokumentov,
  - poskytovanie faktografických a bibliografických informácií.
 3. Medzi špeciálne služby knižnice patrí:
  - rezervovanie požadovaných dokumentov,
  - medziknižničná výpožičná služby, medzinárodná medziknižničná výpožičná služba.
 4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov, ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou. Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.
 5. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesijného zamerania.
 6. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

                                                                 Článok 5
                                                      Prístupnosť knižnice

 1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.
 2. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých verejných priestorov knižnice.
 3. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.

                                                                 Článok 6
                         Základné práva a povinnosti čitateľa a používateľa knižnice

 1. Čitateľ a používateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok a zachovávať pokyny pracovníkov knižnice.
 2. Čitateľ a používateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.
 3. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a používateľovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
 4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať potraviny, alkohol a fajčiť.
 5. V priestoroch knižnice sa zakazuje používať mobilné telefóny. Používanie vlastných počítačov je dovolené po súhlase službukonajúceho pracovníka.
 6. Z práva využívať služby knižnice je dočasne vylúčený čitateľ a používateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou alebo čitateľ a používateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.
 7. Čitateľ a používateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

                                                                 Článok 7
                                                       Registrácia čitateľa

 1. Čitateľom knižnice sa môže stať:
  a) každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať,
  b) príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.
 2. Používateľom služieb knižnice sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice a ktorý písomne, telefonicky, alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu (napr. poskytnutie faktografických a bibliografických informácií a pod.).
 3. Občan sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním prihlášky čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
 4. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 5. Knižnica pri zápise upozorní čitateľa na Knižničný a výpožičný poriadok.

                                                                 Článok 8
                                                        Čitateľský preukaz

 1. Čitateľský preukaz sa vystavuje:
  a) občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom. V prípade študentov sa môže požadovať predloženie indexu alebo potvrdenie o návšteve školy. U osôb od 15 do 18 rokov sa môže vyžadovať aj potvrdenie rodičov o prevzatí hmotnej zodpovednosti.
  Deťom do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje len po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom.
  b) občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu.
 2. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje minimálne po 365 dňoch od zápisu na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1.
 3. Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu platí čitateľ registračný poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
 4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
  a) odhlásením čitateľa,
  b) neobnovením členstva v ďalšom roku,
  c) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne. Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.
 5. Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.
 6. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice a jej dislokovaných pracovísk. Je neprenosný. Môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz čitateľa na overenie jeho totožnosti.
 7. Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1. Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku služieb a poplatkov.
 8. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska, e-mailovej adresy, telefónu a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí všetky náklady s tým spojené.
 

                                              VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

 

                                                                  Článok 9
                                                          Druhy výpožičiek

 1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
 2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (v študovni a čitárni).
 3. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
 4. Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:
  - dokumenty z príručných fondov,
  - aktuálne čísla novín a časopisov z fondov čitárne.

                                                                 Článok 10
                                                     Zásady vypožičiavania

 1. Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu.
 2. Dospelý čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 10 dokumentov, detský čitateľ najviac 5 dokumentov.
 3. Výpožičná doba dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 1 mesiac, pri periodikách 1 týždeň. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej doby.
 4. Výpožičnú dobu dokumentov (okrem periodík) si môže čitateľ predĺžiť osobne, písomne, telefonicky alebo elektronicky, ale len v prípade, ak o to požiada pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej doby je možné najviac trikrát o ďalšie 3 mesiace od dátumu uplynutia mesačnej výpožičnej doby.
 5. Predĺženie výpožičnej doby nie je možné ak:
  a) čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky),
  b) dokument si rezervoval iný čitateľ.
 6. Predĺženie výpožičnej doby sa považuje za novú výpožičku.
 7. Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať. Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu e-mailom alebo telefonicky.

                                                                 Článok 11
                                                       Evidencia výpožičiek

 1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
 2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva:
  - elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému.

                                                                 Článok 12
                                      Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

 1. Čitateľ je povinný:
  a) Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu.
  b) Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

                                                                 Článok 13
                                          Vymáhanie nevrátených výpožičiek

 1. Ak čitateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej dobe, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorenie bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie.
 2. Knižnica proces upomínania realizuje postupne 5 upomienkami. V prípade, že čitateľ uviedol svoju e-mailovú adresu, knižnica mu posiela upomienky elektronicky. Čitateľ má až do vyrovnania svojich záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.
 3. Pri vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. jeho zákonný zástupca.

                                                                  Článok 14
                                                           Straty a náhrady

 1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej doby nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 2. Pri poškodení dokumentu čitateľ nahradí príslušnú škodu podľa rozsahu poškodenia a výšky nákladov na jeho odstránenie
 3. Pri strate alebo zničení dokumentu knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:  

                         dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,     

                         nahradením dokumentu kópiou toho istého dokumentu,         

                         finančnou úhradou.

       O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica.

                                                                 Článok 15
                                             Medziknižničná výpožičná služba

 1. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS).
 2. Ak čitateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho kópie z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS.
 3. Pri výpožičkách dokumentov prostredníctvom MVS musí čitateľ dodržiavať výpožičnú dobu a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou.
 4. Za výpožičky dokumentov prostredníctvom MVS čitateľ hradí poplatok.
 

                                    PORIADOK ŠTUDOVNÍ A ČITÁRNÍ

 

                                                                 Článok 16
                  Práva a povinnosti čitateľa a používateľa v študovniach a čitárňach

 1. Čitateľ a používateľ má v študovni a čitárni právo využívať:
  - fond študovne a čitárne na prezenčné štúdium,
  - využívať služby internetu.
 2. Čitateľ a používateľ je povinný pred odchodom zo študovne a čitárne odložiť použité dokumenty na miesto, prípadne ich vrátiť službukonajúcemu pracovníkovi.
 3. Do dokumentov z fondov študovne a čitárne sa nesmú robiť žiadne zásahy, ani sa nesmú žiadnym spôsobom poškodzovať. Ak je čitateľ alebo používateľ v študovni alebo čitárni pristihnutý pri akomkoľvek poškodzovaní dokumentu, musí nahradiť škodu podľa rozsahu poškodenia.
 4. Čitateľ a používateľ môže podať návrh na doplnenie fondu študovne a čitárne službukonajúcemu pracovníkovi.

 

                                                     Záverečné ustanovenia

 1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť vedúca knižnice.
 2. Knižničný poriadok je záväzný pre všetkých čitateľov a používateľov Mestskej knižnice v Kežmarku a jej zamestnancov.
 
V Kežmarku dňa 2. 1. 2015                                                                         Mgr. Barbora Kaprálová
                                                                                                      riaditeľka Mestského kultúrneho strediska

Viac...